עדכוני חקיקה ופסיקה

כהונה כדירקטור כשלעצמה אינה מצדיקה הטלת חבות אישית או הרמת מסך

07 נובמבר 2023
הדפסה

חברה לא שילמה חוב לנותן שירותים, והדירקטור נדרש לשלם את החוב באופן אישי.

בית המשפט דחה את התביעה נגד הדירקטור וקבע כי אין להרים מסך או לחייב את הדירקטור אישית בחוב החברה. על פי עקרון האישיות המשפטית הנפרדת יש להפריד בין חבות החברה לבין חבות בעלי מניותיה והדירקטורים הפועלים מטעמה. מסך ההתאגדות יורם רק במקרים חריגים בלבד, כגון הונאת נושה או קיפוחו. ניתן במקרים מסוימים להטיל אחריות אישית על מנהל בחברה כאשר זה פעל בחוסר תום לב. כאן, הדירקטור לא פעל במטרה להונות את נושה החברה או לקפחו. לדירקטור לא הייתה כל מעורבות בהתקשרות החוזית שבין החברה לנותנת השירותים, הוא לא ניהל משא ומתן, הוא לא חתם על ההתקשרות והוא אף לא היה מעורב בשלב שלאחר החתימה, במועד שבו לכאורה החברה הייתה צריכה לשלם את החוב. משכך, הדירקטור לא פעל בחוסר תום לב ועצם היותו דירקטור בחברה אינה מצדיקה חיוב אישי או הרמת מסך.