עדכוני חקיקה ופסיקה

הסכם בין בעלי המניות יחייב את החתומים על ההסכם על אף הוראות סותרות בתקנון

12 פברואר 2024
הדפסה

לאחר שהתגלעו חילוקי דיעות בין שלושה בעלי מניות בחברה אשר משמשים אף כדירקטורים, החליטו שניים שהחברה תגיש תביעה כנגד השלישי וזאת על אף הסכם המייסדים אשר קבע כי כל ההחלטות צריכות להתקבל פה אחד.

בית המשפט קבע שיש למחוק את התביעה כיוון שלבעלי המניות לא הייתה סמכות לקבל החלטה בשם החברה. דירקטוריון החברה הוא זה אשר לו הסמכות לקבל החלטה בדבר הגשת תביעה וייצוג החברה. כאשר הסכם המייסדים של חברה קובע הסדרי הצבעה, חריגה מהם תיעשה רק באישור בית המשפט, אשר רק לאחריו יוכלו הדירקטורים לקבל החלטה על הגשת תביעה שלא בהתאם למתחייב בהסכם המייסדים. כאן, הסכם המייסדים קבע במפורש כי כל החלטות הנוגעות לניהול החברה ועסקיה יתקבלו רק פה אחד, ובהיעדר הסכמה, באמצעות בורר. שני בעלי המניות אישרו בהחלטת בעלי מניות, ולא בהחלטת דירקטוריון, הגשת תביעה כנגד בעל המניות השלישי, אולם החלטה זו אינה בעלת תוקף, כיוון שהיה על בעלי המניות קודם כל לפנות לבית המשפט לאישור חריגה מהחובה להגיע להסכמה פה אחד, ורק לאחר מכן להגיע להחלטת דירקטוריון ברוב רגיל כרצונם.