עדכוני חקיקה ופסיקה

התנהגות דווקנית בקיום חוזה תזכה את הנפגע בפיצוי גם כאשר הנפגע הפר את החוזה שלא בשל כך

06 פברואר 2024
הדפסה

מוכרת בהסכם אופציה לרכישת מקרקעין עמדה בדווקנות על היעדר התחייבות מצדה, בהסכם האופציה, לשתף פעולה עם הרוכש הפוטנציאלי.

בית המשפט קיבל את טענת הרוכש הפוטנציאלי לקיום ההסכם בחוסר תום לב על ידי המוכרת. בעוד שעקרון תום הלב בקיום חוזים אינו מחייב לנהוג באלטרואיזם תוך הזנחת האינטרסים האישיים, הוא מחייב התחשבות באינטרסים של הצד שכנגד תוך שיתוף פעולה עמו לשם הגשמת מטרת החוזה. הפרת עקרון תום הלב עשויה להתרחש כאשר צד לחוזה נוקט בהקפדה דווקנית על לשון החוזה ואינו מתחשב בציפיות הסבירות של הצד שכנגד, בפרט כאשר ההקפדה אינה נחוצה ויש בה להכשיל את הגשמת החוזה. כאן, המוכרת סירבה לבקשת הרוכש הפוטנציאלי לקבל נתונים נוספים בקשר לנכס שנתבקשו על ידו לצורך גיוס משקיעים נוספים. זאת על אף שהנתונים היו בידיה ומתוך סירוב דווקני שלא לקיים חובות שאינן מוטלות עליה על פי ההסכם. משכך, ועל אף שהרוכש הפוטנציאלי לא עמד בהתחייבותו העיקרית בהסכם, נדרשה המוכרת לפצותו.