מאמרים מקצועיים

הסיכון בהפרת כללי הגבלים עסקיים בעסקאות מיזוגים ורכישות

דורון אפיק, עו"ד

נכתב על ידי

דורון אפיק, עו"ד
08 יולי 2015
הדפסה
PDF

עסקת מיזוג מחייבת במקרים מסוימים דיווח לרשות ההגבלים העסקיים ובמקרים מסוימים אף קבלת אישור של הממונה על ההגבלים העסקיים. החוק ההגבלים העסקיים יוצר גם אחריות אישית לדירקטורים ונושאי משרה במקרה של הפרתו והחל משנת 2012 גם מאפשר הליכים מינהליים של הטלת עיצומים כספיים על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. לא פחות חשוב מכך, אי עמידה בתנאי החוק עשויה להפוך עסקת מיזוג לבלתי חוקית ואף לסכל אותה.

הגדרת מיזוג בחוק ההגבלים העסקיים רחבה הרבה יותר מההגדרה הקיימת למושג בחוקים אחרים והיא כוללת גם רכישה ישירה או עקיפה (לרבות באמצעות חוזה המקנה זכויות שאינן בפועל רכישת מניות) של עיקר נכסי חברה או רכישת מניות בחברה המקנות לרוכש מעל רבע מכוח ההצבעה בחברה, הכוח למנות דירקטורים או הזכות לרווחי החברה.

החוק דורש אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקה (והממונה יכול לאשר מיזוג, להתנגד לו או להתנותו בתנאים) מקום בו כתוצאה מהמיזוג נוצר נתח שוק מונופוליסטי לצדדים למיזוג. אותו מנופול יכול שיווצר בכלל הייצור, המכירה, השיווק או הרכישה של נכס מסוים ונכס דומה או מתן שירות מסוים ושירות דומה או כשצד למיזוג הוא בעל מונופולין (בין מונופולין מוכרז ובין מונופולין בפועל), כלומר הינו בעל ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל רכישתם, או של יותר ממחצית מכלל מתן שירותים, או מכלל רכישתם, בין בכל הארץ ובין באזור מסוים. כמובן שלהגדרת השוק ישנה משמעות גדולה בקביעת שיעור הריכוז בידי הצדדים המתמזגים. מכאן שישנו מקום לפרשנות, ולחשיבות בחינת העסקה מראש בפן של ההגבלים העסקיים, ולוודא שככל שהעסקה דורשת אישור כאמור, אין לבצעה בכל צורה שהיא כל עוד לא התקבלה החלטת רשות ההגבלים העסקיים.

החוק דורש אישור למיזוג לא רק במקרה של מונופולין אלא גם כשמחזור המכירות המצרפי המאוחד של הצדדים למיזוג עולה על מאה וחמישים מליון ש"ח ומחזור המכירות של כל אחד מהצדדים למיזוג עולה על עשרה מליון ₪ (כשסכומים אלה מתעדכנים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן).

הפרת כללי הדיווח שבחוק ההגבלים העסקיים מהווה עבירה פלילית וכך גם אי קיום תנאי שנקבע באישור המיזוג. העבירה היא לא רק של החברה המפרה את החוק אלא עשויה להיות מיוחסת גם לכל מי שמשמש (או שימש) מנהל פעיל בחברה ואף עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום, וזאת מקום בו אותו בעל תפקיד לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל אמצעים סבירים להבטחת שמירתו של החוק. כאמור, החל משנת 2012, ניתנה לרשות ההגבלים העסקיים גם הסמכות להורות על הטלת עיצום כספי שעשוי במקרים מסוימים להגיע לכמליון ₪ לנושא משרה בחברות קטנות ועד לסכום של קרוב ל25 מליון ₪ בחברות גדולות.

לפיכך, קיימת חשיבות גבוהה ביותר להוועץ בעורך דין המתמחה בתחום ההגבלים העסקיים כבר מהשלבים הראשונים של כל עסקה אשר עשויה להבשיל ולהיות כפופה להוראות חוק ההגבלים העסקיים ולוודא עמידה מלאה בדרישות חוק ההגבלים העסקיים.