אפיק משפטי 182 08.07.2015

אפיק משפטי 182 08.07.2015

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

28 יוני 2015

הסתמכות צד שלישי על סמכות אדם לחייב חברה תגבר לעתים על זכויות החתימה בחברה

במסגרת משא ומתן להספקת סחורה ביקש הלקוח כי משיקולי מיסוי הצד מולו תתבצע העסקה יהיה חברת בת אשר לה הפסדים צבורים והתחייב לערוב לחברת הבת. תוכן הפגישה נרשם בכתב יד ולאחר מכן נשלח ללקוח סיכום פגישה מודפס וגם כתבי ערבות, שמעולם לא נחתמו, והצדדים החלו לעבוד. בשלב כלשהו חברת הבת קרסה ונותרה חייבת בגין סחורה שסופקה לה. גם שיקים דחויים שניתנו בגין החוב הפסיקו להיות מכובדים בשלב כלשהו...

25 יוני 2015

מידע לא מהותי על אירועים שטרם התגבשו אינו מחייב דיווח בחברות ציבוריות

בעלי מניות בחברה ציבורית הגישו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד החברה בשל הפרת חובת הדיווח שעניינו אזהרת רווח של החברה, חובה החלה עליה מתוקף היותה חברה ציבורית. החברה טענה להגנתה כי לא דיווחה על האירוע כיוון שלא הייתה וודאות שיתגבש לכדי אירוע מהותי. בית המשפט קבע כי לצורך חיוב חברה בדיווח מיידי על אירוע עתידי בחיי החברה, אשר אין ודאות שיתרחש, יש לבחון האם אותו עניין עבר את נקודת ה"אל-חזור" שממנה ...

16 יוני 2015

סעיף המאפשר לספק לבטל זכויות מפיץ ללא פיצוי עשוי להיות סעיף מקפח בחוזה אחיד

חברה הפיצה את סחורתה באמצעות מפיצים. מפיץ חדש היה רוכש את "זכות ההפצה" באזור או בנקודות הפצה מסוימות מהמפיץ הקודם שפעל בהם, בתמורה לסכום מסוים ששילם המפיץ הנכנס למפיץ היוצא, כאשר החברה הייתה צריכה לאשר את זהותו של המפיץ הנכנס. לאחר שמפיץ מסוים רכש זכות הפצה מארבעה מפיצים אחרים, אושר על ידי החברה, שילם את התמורה למפיצים היוצאים ופעל מספר שנים, החברה החליטה לשנות את עמלות ההפצה ומשהמפיץ סירב לשינוי ...

22 יוני 2015

כלל הפרשנות נגד המנסח יופעל כשניתן לקבוע מי ניסח ההסכם וכשקיימים "פערי כוחות" ביניהם

בין צדדים להסכם קמה מחלוקת בנוגע לפרשנות ההסכם. אחד מהצדדים טען כי יש להעדיף את פרשנותו או את הכלל הפרשני לפיו תועדף הפרשנות הפועלת נגד מנסח ההסכם...

23 יוני 2015

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה–2015

ביום 23 יוני, 2015, פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה–2015‏. במסגרת התיקון לחוק בוצעו בין היתר שינויים למדרגות מס הרכישה החלות ברכישת דירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש. בהתאם להוראות סעיף 9 (ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים שאינה דירתו היחידה, החל מיום 24.6.2015 ועד ליום 15.1.2016, יחוייב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן...

שיתוף