"פרח נתתי לנורית" – חזרה מהתחייבות למתן מתנה בשל התנהגות המקבל
מאמרים מקצועיים

"פרח נתתי לנורית" – חזרה מהתחייבות למתן מתנה בשל התנהגות המקבל

נכתב על ידי

גלעד בר-עמי, עו"ד
07 ינואר 2024
הדפסה
PDF

בשירה של מרים ילן-שטקליס "דני גיבור", הגיבור מספר על נורית שלקחה את מתנותיו אך מיד לאחר מכן הפנתה לו את גבה, השליכה את הפרח בחצר והותירה את דני לבכות לבדו. אך מה היה מצבו המשפטי של דני לו נורית היתה חושפת את פרצופה הבוגדני לאחר שדני התחייב להעניק לה את המתנות אך טרם נתינתן בפועל?

כאשר מדובר במערכת חוזית 'רגילה' הרי מרגע שהניצע קיבל את הצעת המציע נוצר חוזה מחייב והמציע חייב לקיים את ההתחייבות והניצע מחויב לשלם את התמורה אך מה הדין כאשר מדובר במתנה בה הניצע אינו מחוייב במתן תמורה? במקרה שנדון בבית המשפט העליון ביולי, 2001, נדונה זכות נושים בנכס שבעליו התחייב לתיתו במתנה מול זכות הנהנה. בית המשפט העליון קבע שכשם שעצמת התחייבותו של נותן המתנה חלשה מזו של מתקשר בחוזה רגיל, כך גם עצמת הסתמכותו של הנהנה על התחייבות לקבל מתנה היא במשקל נוצה אל מול זכות המתחייב לחזור בו. לכן, נקבע שבמאזן הכולל של הזכויות המתנגשות יש לבכר את זכות הנושה לממש את חובו על פני זכותם של נהנים מהסכם מתנה אשר לא שילמו כל תמורה, ואשר זכותם לא הושלמה בהעברת הבעלות בנכס לידיהם אלא נשארה בגדר זכות להתחייבות ליתן מתנה.

ככלל, למי שהתחייב ליתן מתנה קיימת זכות לחזור בו מהתחייבות זו בכפוף להתקיימות שני תנאים: א. הגורם לו הוא התחייב לתת את המתנה (הנהנה מהמתנה) לא שינה מצבו בשל ההתחייבות, וגם ב. שהמתחייב לא ויתר על זכותו לחזור בו מההתחייבות, אלא אם סיבת הביטול היא התנהגות מחפירה של הנהנה כלפי המתחייב. במקרה שנדון בבית המשפט העליון בינואר, 1999, שכנים התחייבו ליתן לשכניהם זכות להרחיב את דירתם על חשבון הרכוש המשותף והחליטו לאחר מכן לחזור בהם בשל התנהגות הנהנים וזאת על אף ויתור על זכות החזרה. בית המשפט קבע כי גם מילת גנאי או עקימת פרצוף שייחשבו, במערכת יחסים אחרת, כעניין של מה בכך, ‏דיי בהם בכדי להוות 'התנהגות מחפירה' ולהקים למתחייבים עילת חזרה. במקרה שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב ביוני, 2023, אף הלך בית המשפט צעד אחד מעבר לכך וקבע שגם העדר התנהגות מסוימת יכול להיחשב התנהגות מחפירה. באותו מקרה נהנית ניתקה קשר עם מי שהתחייב לתת לה את ביתו בעקבות מקרה בו הוא האשים אותה בגניבה. דבר הגניבה לא הוכח, אך נקבע כי ניתן לצפות ממי שקיבלה הבטחה לדירה במתנה, שתעשה מאמץ ליישר את ההדורים עם נותן המתנה והיעדר מאמץ שכזה, מהווה התנהגות מחפירה ומשכך רשאי המתחייב לחזור בו מהתחייבותו וזאת על אף שהנהנית שינתה את מצבה לרעה בשל ההתחייבות ושהמתחייב ויתר בכתב על זכותו לחזור בו מהתחייבותו.

יצויין כי בעוד שלעתים בית המשפט נוטה להעדיף את טובת המתחייב על פני הנהנה בדרך כלל תוצאת ויתור על זכות החזרה ממתנה הינה שמדובר בויתור בלתי הפיך ובוודאי כאשר הנהנה שינה את מצבו לרעה. משכך, רצוי להסתייע בעורך דין המומחה בתחום ולהיוועץ בזמן אמת קודם מתן התחייבות כלשהיא למתן מתנה ובוודאי קודם לויתור על זכות החזרה של הנותן מהתחייבות זו.