עדכון לקוחות קורונה וביטוח – שאלות נפוצות
מאמרים מקצועיים

עדכון לקוחות קורונה וביטוח – שאלות נפוצות

נכתב על ידי

האודן
28 מרץ 2020
הדפסה
PDF

עדכון לקוחות קורונה וביטוח – שאלות נפוצות

לקוחות וחברים יקרים,

אנו נמצאים בעיצומם של ימים לא שיגרתים ובאופן טבעי חווים תחושות של חוסר וודאות וחששות. ריכזנו עבורכם תשובות למספר שאלות נפוצות שעולות בכל הנוגע לממשק שבין ביטוח וקורונה (Covid-19).

האם יש כיסוי לנזק שיספוג העסק שלי כתוצאה מוירוס הקרונה?
בביטוח רכוש/"אש מורחב" המקובלים כביטוח העסק במגזר העסקי, סעיף ההפעלה הינו נזק פיזי לרכוש מוחשי המכוסה במסגרת הפוליסה. לוירוס הקורונה השלכות רבות ורחבות אך הוא אינו מוביל או גורם לנזקים פיזיים לרכוש מוחשי. וירוס הקורונה ו/או כל וירוס אחר אינו נמנה במסגרת הסיכונים המבוטחים תחת פוליסת "אש מורחב". גם במסגרת ביטוח "כל הסיכונים" נדרש נזק פיזי לצורך הפעלת הפוליסה, כך שהוירוס והשלכותיו אינן מכוסות גם בפוליסה זו. לאור כל זאת, לצערנו מערך ביטוחי הרכוש אינו מכסה על פניו נזקים מסוג זה.

האם השבתת העסק כתוצאה מנגיף הקורונה תכוסה במסגרת אובדן רווחים?
ביטוח אובדן רווחים נותן מענה לצמצום מחזור המבוטח כתוצאה מנזק פיזי המכוסה תחת פוליסת "אש מורחב". כיון שהוירוס והשלכותיו אינם מכוסים במסגרת פוליסת "אש מורחב", הרי שפוליסת אובדן הרווחים לא תגיב אף היא.

מה לגבי פגיעה בשרשרת האספקה שלי כתוצאה מנזקי הקורונה?
במסגרת פוליסות רכוש/"אש מורחב" ופוליסות על בסיס כל הסיכונים, תחת כיסוי אובדן רווחים אכן ניתן לכסות נזקים לספקים מהותיים של העסק (או לקוחות משמעותיים). הבעיה היא שגם עבור כיסוי זה נדרש שיהיה נזק פיזי ולכן בהעדרו של נזק כזה ההרחבות הללו לא יגיבו ולא יינתן כיסוי לפגיעה בשרשרת האספקה.

מה בדבר ביטוחי החבויות?
במסגרת ביטוחי חבויות (אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים) נזק מוגדר כהיזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני נפשי או שכלי (צד ג' ומעבידים) היזק ו/או אבדן לרכוש צד שלישי (צד ג' בלבד). הבשורה הטובה היא שאין חריג מגפות תחת הפוליסות הללו לרוב. יחד עם זאת, תחת פוליסות אלו יש להוכיח את רשלנותו של המבוטח כדי להפעיל את הפוליסה. תרחיש אפשרי הוא שצד ג' כלשהוא או עובד יחלה ויבוא בטענה לבעל הפוליסה או למעביד שנדבק בוירוס כיון שבעל הפוליסה/המעביד לא פעל בהתאם לדרישות משרדי הממשלה/המדינה ולא נקט באמצעי זהירות ובשאר האמצעים הדרושים על מנת למנוע הדבקה ו/או התפשטות הוירוס. יש לזכור שבמקרה זה על התובע יחול נטל הוכחה לא קל הוא יצטרך להוכיח כי המבוטח התרשל במניעת ההדבקה, הפר חובת זהירות ואת קיומו של קשר סיבתי בין ההפרה לנזק. בכל מקרה, היה ותביעה שכזו תוגש ייתכן שניתן יהיה לבחון כיסוי תחת פוליסות החבויות.

האם תביעות אישיות כנגד נושאי משרה בקשר עם הקורונה מכוסות?
תלוי בטענה – פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכסות נזק פיננסי. בפוליסה יש חריג לנזקי גוף\רכוש. צריך לבחון את איך החריג מנוסח אם הוא מוחלט או רחב (Arising out of bodily Injury/For Bodily Injury). במידה ומדובר בחריג מוחלט הרי שלא יהיה כל כיסוי לתביעה כנגד דירקטורים ונושאי משרה שקשורה בהדבקות של אדם במחלה. לעומת זאת אם החריג אינו מוחלט – הנזק הישיר בגין הדבקות למחלה יהיה מוחרג אך נזקים עקיפים יכול ויהיו מכוסים. לדוגמא צד ג' שמגיע לבקר במשרדי חברה מסוימת נדבק במחלה כי נושא המשרה התרשל במדיניות ניהול הקורונה בחברה. התביעה הישירה בגין ההדבקות תהיה מוחרגת (וכאמור מעלה אולי מכוסה במסגרת פוליסת הצד ג') אך אם נניח שאותו צד ג' פספס עסקה גדולה בגלל ההדבקות – התביעה אכן עשויה להיות מכוסה. בהקשרים נוספים בהם אין טענה להדבקות אדם, פוליסת אחריות הדירקטורים ונושאי משרה עשויה לכסות מגוון תביעות לדוגמא: תביעת בעלי מניות בגין ניהול לא נכון של הקורונה שגרם לפשיטת רגל, תביעות ניירות ערך בגין הפרות של חובות גילוי, הפרת חובת זהירות או אמונים (בתנאי שנעשתה בתום לב) שהביאה לנזק פיננסי. כמו כן, ישנה חשיפה גבוהה בימים אלה לאירועי סייבר שונים (בעיקר עקב המעבר של עובדים לעבודה מרחוק על נגזרות הסיכון הכרוכות בכך) כך שככל ויהיה אירוע סייבר ובגינה תגיע תביעת דירקטורים ונושאי משרה (מלקוחות, בעלי מניות) הפוליסה עשויה לכסות תביעות אלה.

האם ביטול נסיעה לחו"ל כתוצאה מהקורונה תהיה מכוסה בביטוח הנסיעות לחו"ל?
הפוליסות מכסות במידה ומדובר בהגדרה רשמית של מגיפה במדינת היעד לרבות ביטול טיסות סדירות. יש לפנות תחילה לחברת התעופה/סוכן הנסיעות בניסיון לבטל את הנסיעה ולקבל החזר.

היה וחלילה נדבקתי בחו"ל כיצד תגיב פוליסת ביטוח הנסיעות שלי?
ביטוח הנסיעות מכסה הוצאות רפואיות, לרבות אשפוז, בדיקות ותרופות גם במקרה קורונה. בנוגע להטסה רפואית, ייבחן לגופו של עניין בהתאם למגבלות והוראות שונות של כל מדינה ומדינה בעניין.

האם עיכוב בפרויקט קבלני עקב העדרם של עובדים זרים כתוצאה מסגירת השמיים במדינת ישראל תכוסה במסגרת הפוליסה הקבלנית?
לצערנו התשובה שלילית. גם בפוליסה הקבלנית נדרש "טריגר" של נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש בכדי שיחול הכיסוי.

אז מה בכל זאת?
באופן טבעי, התפרצות וירוס הקורונה כרוכה בסיכונים כלכליים אדירים למגזר העסקי. יש לציין כי ביטוח סיכוני האשראי שרוכשות חברות בהחלט אמור לכסות את הסיכון הכרוך בקריסת ספקים ואובדן תשלומים הנובעים מכך.
מעבר לכך, מתקיים כרגע דיון ער ופעיל בעולם הביטוח בנוגע לשאלה אם הדבקה בקורונה מכוסה במסגרת פוליסת הצד ג' של ביטוח הדירה. לדוגמא, ככל שבית משפט ייקבע כי קיימת חבות של בעל הדירה כלפי אורחו (והסבירות לכך לא גבוהה), במקרה ואורח זה לצערו נדבק בקורונה וככל שאורח זה לא ידע שמארחו חולה, אזי ייתכן וכיסוי הצד ג' בפוליסת הדירה יוכל לתת מענה. מכיוון שמדובר בנושא הנמצא בחיתוליו וטרם נדון בפועל קשה להעריך כיצד יגיבו בפועל חברות הביטוח לטענה הזו.

אנחנו כאן בשבילכם, תמיד וגם בימים מאתגרים אלו.
מאחלים לכולנו בריאות טובה.

בברכה,
האודן ישראל

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל (2002) בע"מ (להלן האודן ישראל") ©
עדכון זה נשלח בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בו משום התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות המידע הכלול בו. אין להתייחס ו/או להסתמך על הכתוב כעל ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ שכזה. לא יהיה בהסתמכות על תוכנו של עדכון זה ו/או שימוש בו כדי להטיל על האודן ישראל אחריות כלשהי לתוצאות שתגרמנה מכך. תוכנו של עדכון זה והזכויות בו יישארו בכל עת בבעלות האודן ישראל.