פסקי דין

דנפ 1062/21 יונתן אוריך נ' מדינת ישראל - חלק 24

11 ינואר 2022
הדפסה

ההכרעה בבקשה למתן צו (פסקאות 118-114 לחוות דעתה של הנשיאה). עוד נקבע כי במקרים חריגים ונדירים, פגם כאמור יכול להוות שיקול מכריע לדחיית הבקשה. כמו כן הובהר כי ככל שבתום החקירה יוחלט על הגשת כתב אישום, ההשלכות הראייתיות של החיפוש הבלתי-חוקי ייבחנו בהליך העיקרי בהתאם לאמות המידה שנקבעו בהלכת יששכרוב.

השופט י' אלרון, בדעת יחיד, הציע מבחן דו-שלבי לעניין השפעתו של חיפוש בלתי חוקי קודם במחשב על ההכרעה בבקשת חיפוש באותו מחשב בשלב החקירה; המשנה לנשיאה נ' הנדל, השופט ג' קרא וכן השופט י' עמית הוסיפו הערות לעניין הקושי בהתחשבות בזיקה שבין חיפוש בלתי-חוקי קודם ובין בקשה לצו חיפוש באותו המחשב; השופטת ד' ברק-ארז העירה כי יש להותיר לבית המשפט הדן בבקשה מרחב מסוים של שיקול דעת בבואו להכריע בשאלה באיזו מידה משליכה אי-החוקיות, כשהיא לבדה, על הבקשה לצו חיפוש במחשב; השופט נ' סולברג, בדעת יחיד, הציע מתווה לבחינת אי-החוקיות בהליך העיקרי, וזאת כאשר תמונת המצב העובדתית לגבי אי-החוקיות ולגבי זיקתה לבקשה לצו החיפוש – חסרה, ומצריכה עוד דרישה וחקירה.

ג. בכל הנוגע לעניינם הפרטני של המבקשים בדנ"פ 4072/21 ובדנ"פ 1062/21 הוחלט בדעת רוב, בניגוד לדעתו החולקת של השופט י' אלרון, להותיר על כנן את התוצאות האופרטיביות שנפסקו בבש"פ 5105/20 ובבש"פ 1758/20, בהתאמה.

ניתן היום, ‏ט' בשבט התשפ"ב (‏11.1.2022).

ה נ ש י א ה

ה מ ש נ ה ל נ ש י א ה

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

ש ו פ ט

עמוד הקודם1...2324