אפיק משפטי 161 17.09.2014

אפיק משפטי 161 17.09.2014

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

26 אוגוסט 2014

הסתרת מידע על עניין אישי על ידי דירקטור באישור עסקה מהווה עבירה פלילית גם ללא נזק לחברה

דירקטור בחברה (שקרסה), בצד תפקידו הפורמאלי, יזם רבות מעסקאותיה של החברה, והיה גורם דומיננטי ומרכזי בניהול המו"מ לגביהן, בגיבוש פרטי העסקאות, בהתווייתן ובאישורן. כן נהנה מהשפעה ניכרת על כמה מנושאי המשרה ובעלי העניין בחברה. הואיל והגדרת בעל שליטה הינה בעל היכולת להשפיע על התנהלות התאגיד קבע בית המשפט כי הדירקטור היה, בצד היותו נושא משרה, גם בעל שליטה בחברה. בעסקה (עסקה חריגה שהיתה עשויה להיות לה השפעה מהותית על החברה) שהובאה לאישור הדירקטוריון ובה היתה מעורבת הלוואה לאדם שאותו דירקטור היה איתו בקשרים חברתיים ועסקיים והיה חייב לו כספים רבים, לא יידע הדירקטור את החברה על קשרים אלה ועל עניינו האישי בעסקה ואף הצהיר כי אין לו עניין אישי בחברה, והחברה אישרה את העסקה. הדירקטור הורשע בעבירה על חוקי ניירות ערך (הואיל והחברה היתה חברה ציבורית), אך גם בעבירות של קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. בית המשפט קבע כי אין צורך בפגיעה כלכלית בתאגיד ועצם שלילת המידע מהתאגיד היא העבירה, ויש להחמיר בענישה בעבירות מסוג זה. מכיוון שמדובר בעבירות שבוצעו תוך תכנון מלא, כשהנאשם משך בחוטים ועשה זאת מטעמים כלכליים, הואיל והנאשם הגיע להסדר טיעון גזר בית המשפט רק עונש מאסר של 8 חודשים בפועל ועוד מאסר על תנאי וקנס כספי.

04 ספטמבר 2014

ניתן לאשר בקשה להסדר נושים גם אם לא הוגשה על ידי החברה בעצמה וגם אם אינה חדלת פירעון

חברה המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות חוב של חברה אחרת, הגישה בקשה לפתיחת הליך הבראת החברה האחרת ולאישורו של הסדר נושים. במועד הגשת הבקשה החברה האחרת לא הייתה חדלת פירעון אך היה מחזיקי אגרות החוב חששו שמא בבוא מועד הפירעון, לא תוכל לעמוד החברה האחרת בפירעון התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב. החברה האחרת התנגדה לבקשה זו כיוון שלטענתה רק היא יכולה להגיש בקשה שכזו, ובוודאי שאין להגיש בקשה כזו עבור חברה שלא הוכרזה כחדלת פירעון. בית המשפט קבע כי אין חובה שבקשה להסדר תוגש על ידי החברה דווקא או כי החברה צריכה להסכים להסדר המוצע. כמו כן, אין דרישה שהחברה תהיה בשעת הגשת הבקשה חדלת פירעון, אלא ככל שמצבה הכלכלי של החברה קרוב יותר לחדלות פירעון, נכון יהיה בית המשפט לאשר לחברה ולנושיה להיכנס להליך של הבראה, אף אם אינה במצב של חדלות פירעון במועד הגשת הבקשה. במקרה דנן, קיבל בית המשפט את הבקשה וקבע כי מטרת הבראת חברה המצויה בקשיים כלכליים היא ניסיון שיקומה על מנת שזו לא תגיע למצב של חדלות פירעון.

04 ספטמבר 2014

חבר אשר התרשלה בפיקוח אחר עובד רמאי תישא באחריות לנזק שנגרם ללקוח

משקיע טען כי היה קורבן למעשה הונאה מצד סוכן ביטוח ויועץ פנסיוני והגיש תביעה כנגד גורמים שלקחו חלק, במודע או ברשלנות, באותה הונאה, לרבות החברה בה הועסק הסוכן והמנכ"ל בה. לצורך הטלת אחריות בנזיקין על הניזוק להוכיח כי המזיק חב חובת זהירות כלפיו וכי חובה זו הופרה וגרמה לנזק. בית המשפט קבע כי על חברת השקעות מוטלת חובת זהירות מושגית כללית לנהוג בזהירות ובמיומנות ולנקוט בכל האמצעים הסבירים להבטחת ענייניהם של לקוחותיה. כמו כן, מנהלו של תאגיד נושא באחריות אישית לעוולות נזיקיות של התאגיד, אם הוא באופן אישי היה זה שביצע את מעשה העוולה בשמו של התאגיד. במקרה דנן, נקבע כי חברת ההשקעות התרשלה בתפקידה ולא פיקחה כראוי על התנהלות הסוכן אשר הועסק על ידה, שכן היה עליה לצפות כי עם הפרת חובת הפיקוח שמוטלת עליה עלול להתרחש נזק ללקוחותיה. אולם, מאחר ומנהל חברת ההשקעות לא היה בקשר עם המשקיע, לא הציג לו כל מצג שווא, וכל הפעולות שנעשו בחשבונו נעשו באמצעות סוכן הביטוח, לא הוכח כי הוא שביצע את מעשה העוולה בשמו של התאגיד.

02 ספטמבר 2014

נזק שנגרם כתוצאה מסיכון עסקי שהיה צפוי מראש והתממש לא יזכה בסעד

צדדים התקשרו בהסכם מייסדים לביצוע עסקת נדל"ן בסלובקיה באמצעות חברה משותפת. התובעים, בעלי 70 אחוזים מהחברה, תבעו את אובדן השקעתם בחברה כתוצאה מכישלון עסקי אשר מיוחס ליזם נדל"ן, ששהה בסלובקיה במועד הרלוונטי ושימש כמנהל החברה המשותפת. התובעים ייחסו ליזם מצגים והתחייבויות טרם ההתקשרות אשר עולות לכדי תרמית. בית המשפט קבע, כי בחילופי הדברים המשתקפים ממסמכים ומתכתובות מהמועדים הרלוונטיים לתביעה אין זכר לטענות התובעים ואין מנוס מן המסקנה כי התביעה מתבססת על "מבט לאחור" ו"חוכמה בדיעבד". בית המשפט התרשם כי התובעים פעלו בעיניים פקוחות, תוך ידיעה והבנה כי מדובר בעסקה אשר בצד סיכוי לרווח יש גם סיכון להפסד. נזקם של התובעים הוא תוצאה של מספר גורמים שחברו יחדיו אשר להם מכנה משותף אחד- מרכיב של סיכון עסקי שהתממש בסופו של יום. אשר על כן, בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי לא ניתן לייחס אחריות למנהל החברה.

17 ספטמבר 2014

אי התממשות ציפייה מצד להסכם אינה מהווה הפרה יסודית של ההסכם

צדדים תבעו זה את זה בתביעות הדדיות שעניינן, בין היתר, הפרות של הסכמי שיתוף פעולה והקצאת מניות. נטען בין היתר כי הייתה ציפייה כי השותפות, באמצעות אחד מבעלי מניותיה, תשיג הסכם בלעדיות עם חברה מסוימת אשר תשיא רווחים רבים, משציפייה זו לא מומשה דרשו לבטל את ההסכם בשל הפרה יסודית...

07 ספטמבר 2014

בעל זכות במקרקעין אינו רשאי למנוע שימוש של משתמש בעל זכות רשות בלתי הדירה

בעלי מקרקעין ביקשו למנוע את המשך השימוש בחדר המדרגות אשר שימש במשך שנים לצורך מעבר לדירות המצויות בקומות השונות בשני חלקי הבניין ונוצר מצב בו כדי להיכנס לקומה גבוהה בחלקה האחת, יש להשתמש בחדר המדרגות אשר שייך לחלקה השניה...

11 ספטמבר 2014

לבית המשפט לעניינים מינהליים אין סמכות לדון בעתירה שהוגשה נגד תאגיד עירוני

תאגיד עירוני פרסם מכרז אשר במהלכו נפסלה אחת המשתתפות בגין אי צירוף רישיון קבלן כנדרש ופגמים נוספים. החברה שנפסלה הגישה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בדרישה לביטול ההחלטה...

שיתוף