אפיק משפטי 184 05.08.2015

אפיק משפטי 184 05.08.2015

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

20 יולי 2015

הכרזת יו"ר אסיפה כללית על תוצאות האסיפה היא ראיה לכאורה אך ניתן לסתור אותה

דירקטורים חיצוניים בחברה ציבורית עתרו לבית המשפט בתביעה נגזרת כדי שבית המשפט יכריע מה היתה התוצאה האמיתית של החלטת אסיפה כללית בדבר מינוי דירקטורים ובהתאם לכך יכריע בשאלה מהו הרכב דירקטוריון החברה, והכל מבלי שהדח"צים מביאים דעה לגבי ההרכב הנכון. הבקשה הוגשה בשל מחלוקת בדבר תוקף כתבי הצבעה שהוגשו לחברה באיחור אך יושב ראש האסיפה הכיר בהם למרות זאת...

26 יולי 2015

דו"ח ביקורת פנימית בחברה לא ישמש ראיה בהליך משפטי אך אינו חסוי כלפי הצד השני

עובד שתבע בבית הדין לעבודה צירף לכתב התביעה מסמכים מתוך דו"חות הביקורת הפנימית הנוגעים לתנאי שכרו, לחשדות לכאורה בנוגע לתפקוד רמ"ח משאבי אנוש וכן בנושאים אחרים. החברה ביקשה להוציא את המסמכים מהתיק בהיותם דוחות של מבקר הפנים...

29 יולי 2015

שימוע אינו דורש הליך פורמאלי ויש לבחון במהות אם ניתנה לעובד זכות טיעון

מנהל בחברה שפוטר טען לאחריות לשכר על ידי חברת האחות ממנה פוצלה החברה ואשר במקור נוהל משא ומתן להעסקתו על ידה. המנהל תבע לא רק את החברה אלא גם את החברה האחות טען, בית היתר, כי לא בוצעה לו שיחת שימוע מסודרת וכי הסכם העבודה תוקן חד צדדית...

13 יולי 2015

בתיווך למכר חברה לא נדרש הסכם פורמאלי בכתב כנדרש בתיווך מקרקעין

אדם טען כי זכאי לדמי תיווך בשיעור 2% מכל אחד מהצדדים לעסקת מכירת חברה למרות שאין חולק שלא חתם על הסכם עם מי מהם...

23 יולי 2015

חברה לא תיחשב כ"איגוד מקרקעין" אם ברשותה נכס בלתי מוחשי נוסף התורם לה להכנסה נוספת

רוכשת של מניות בחברה המחזיקה בקניון חויבה בתשלום מס רכישה בטענה כי מדובר בעסקה באיגוד מקרקעין. בגין שומה זו הוגש ערר לועדת הערר...

שיתוף