על קיפוח ועריצות המיעוט
מאמרים מקצועיים

על קיפוח ועריצות המיעוט

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
15 מאי 2023
הדפסה
PDF

בדרך כלל, כאשר אנחנו חושבים על המילה "קיפוח" ובוודאי שעל המילה "עריצות", אנחנו מחברים אותן, באופן אוטומטי כמעט, עם המילה "רוב". דהיינו: קיפוח (על ידי) הרוב ועריצות הרוב - אולם, גם המונחים קיפוח הרוב על ידי המיעוט ועריצות המיעוט הם כבר לא עוד בבחינת מילים גסות במחוזותינו הפוליטיים, וגם, כך מסתבר, גם בדיני החברות. קיימים אם כן, מגוון מצבים, בהם למרות שבעל מניות הוא מיעוט בחברה, עלול להיקבע, כי הוא ניצל את כוחו לרעה וכי למעשה הוא זה שחייב, בסופו של דבר, לפצות את הרוב שקופח.

באספקלריה של דיני החברות לקיפוח או לעריצות עשויה להיות השפעה על הציפיות הלגיטימיות של בעל מניות בניהול החברה, כאשר העובדה שבעל מניות מסוים מחזיק במיעוט ממניות החברה אינה פוטרת אותו מאחריות וזכותו לנהל את החברה עלולה להישלל גם ממנו. מעבר לכך, כאשר ניצת סכסוך בין בעלי המניות, לבית המשפט מנדט רחב באופן פתרון הסכסוך, לרבות על דרך של קביעת מנגנון היפרדות, במסגרתו יכול הרוב לקנות את מניותיו של המיעוט ולהוציאו מהחברה.

כך, למשל, במקרה שנדון בבית משפט מחוזי מרכז באוגוסט, 2019, נקבע כי בעל מניות מיעוט שעשה שימוש בכספי החברה לצרכים פרטיים באופן שגרם לכישלון החברה איבד את ציפיותיו הלגיטימיות להשתתפות בניהול החברה. במקרה אחר שנדון בתל אביב במרץ, 2021 נקבע, כי בעל מניות מיעוט שסירב לחתום על מסמכים באופן שמנע את פעילותה של החברה, ניצל את כוחו לרעה באופן העולה כדי קיפוח של בעל מניות הרוב בחברה. באופן דומה נפסק במקרה אחר בתל אביב, כי גם כאשר בעל מניות מיעוט שימש גם כנושא משרה וניצל הזדמנות עסקית של החברה לטובתו האישית, הוא קיפח את הרוב.

מנגד, גם לא כל פעולה של הרוב שתוצאתה היא פגיעה בזכויות המיעוט, תיחשב בהכרח לקיפוח או לעריצות הרוב, כך שגם כעילת תביעה לא די בכך שבעל מניות מיעוט יציג עצמו ככזה ויצעק "קיפוח"! כך, למשל, במקרה שנדון באפריל, 2022, בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נקבע, כי דילול אחזקותיו של בעל מניות מיעוט לא בהכרח ייחשב לקיפוח, למשל אם מדובר בפעולה נחוצה לטובת החברה, כגון גיוס הון הנדרש לצורך איזון מצבה הכלכלי של החברה.

לאור האמור לעיל ברור, כי העובדה שאדם מסוים מהווה רוב בחברה או מיעוט בחברה, אינה מהווה הגנה הרמטית מפני פעולות קיפוח ועריצות או טענת תביעה הרמטית - בהתאם לצד בו אותו אדם נמצא "על המפה". לפיכך, חשוב מאוד להיות מלווה בעורך דין בעל ניסיון בתחום החברות, הן לאורך פעילותה השוטפת של החברה והן במקרים בהם כבר ניצת סכסוך בין בעלי המניות, ואשר יידע לנסח מסמכים והחלטות באופן אשר יימנע או יפחית מחלוקות בעתיד.